Sundiro Honda Motocycle Co., Ltd. (SDH 1)

flag_china.jpg

с.Хуадзинь, р-н Цинпу,  МЦП Щанхай, КНР